S statusom študenta s posebnimi (študenta invalida) lahko pridobite pravico do prilagoditev študija oz. študijskih obveznosti.

Univerza v Ljubljani

Na Univerzi v Ljubljani sicer še nimajo enotnega pravilnika, ki bi veljal za celotno univerzo, imajo pa nekatere fakultete svoje pravilnike, na podlagi katerih ste upravičeno do prilagoditev. Najbolje, da se o tem pozanimate na svoji fakulteti.

Statut Univerze v Ljubljani ureja tudi nekaj pravic za študente s posebnimi potrebami/invalide.:

 • izjemoma se lahko vpišete v višji letnik, tudi če niste opravili vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik. O tem odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice (153. člen),
 • opravljate izpit v izrednih rokih v dogovoru z izpraševalcem (2. odst. 141. člena),
 • izjemoma podaljšate status študenta, če zaradi posebnih potreb, ne morete v roku opravljati študijskih obveznosti (1. odst. 238. člena).

 

Na Univerzi v Mariboru in Univerz na Primorskem urejata prilagoditve za študente invalide oz. študente s posebnimi potrebami, poleg statuta, tudi posebna pravilnika.

Univerza v Mariboru

Statut Univerze v Mariboru omogoča:

 • izjemen vpis v višji letnik, tudi če niste izpolnili vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, iz upravičenih razlogov ter ste opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, če je pričakovati, da boste izpolnili ostale obveznosti. O vpisu odloča Komisija za študijske zadeve članice univerze na vašo prošnjo (2. odst. 85. člena in 2. odst. 111. člena),
 • ponavljanje letnika, če ste redno sodelovali pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika. O tem odloča Komisija za študijske zadeve članice univerze (2. odst. 121. člena),
 • pridobitev posebnega statusa, če zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje, in sicer v eni izmed naslednjih kategorij študentov s posebnim statusom:

– študenti vrhunski športniki,

– študenti priznani umetniki,

– dolgotrajno bolni študenti,

– študenti invalidi,

– študenti funkcionarji: prorektorji, prodekani in sekretar ŠSUM,

– drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za  izobraževanje (3. odst. 211. člena),

 • podaljšanje statusa študenta, vendar največ za eno leto (2. odst. 212. člena). O podaljšanju statusa odloča Komisija za študijske zadeve Senata članice univerze (4. odst. 212. člena),
 • posebne prilagoditve pri izvajanju študijskih programov, pri obiskovanju predavanj, seminarjev, vaj in pri načinu opravljanja preizkusa znanja. Prilagajanje študijskega procesa se podrobneje ureja s splošnim aktom univerze, ki ga sprejme Senat univerze po predhodnem soglasju študentskega sveta univerze. O načinu olajšav odloča Komisija za študijske zadeve članice univerze (216. člen).

Podrobneje prilagoditve za študente invalide ureja Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov na UM, ki ga najdete na tej povezavi: http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=12813. Vse ostale posebne statuse pa ureja Pravilnik o študentih s posebnim statusom na UM, ki ga najdete na tej povezavi: http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=21399.

Univerza na Primorskem

Po Statutu Univerze na Primorskem ste na podlagi statusa študenta s posebnimi potrebami upravičeni do:

 • izjemnega vpisa v višji letnik, tudi če niste opravili vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik (118.a člen),
 • posebnega statusa, ki ga  podeli komisija za študentske zadeve univerze na podlagi ustreznih dokazil. Zoper sklep komisije za študentske zadeve univerze se lahko študent pritoži v 15 dneh od njegove vročitve na senat univerze. Odločitev senata je dokončna (3. odst. 168. člena),
 • izjemnega podaljšanja statusa študenta, če ne morete v roku opravljati študijskih obveznosti (170. člen).

Še več prilagoditev ureja Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem, http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_studen._s_pos._potreb/PRAVILNIK-O-STUDENTIH-S-POSEBNIMI-POTREBAMI-NA-UP_9-4-2008.pdf.

Univerza v Novi Gorici

Trenutno še nima posebnih določb in predpisov, ki bi urejali pravice in obveznosti študentov s posebnimi potrebami/invalide.