Kdo je študent s posebnimi potrebami in kdo študent invalid? V bistvu gre za enak pojem. Po uveljavitvi termina učenec oz. dijak s posebnimi potrebami na področju osnovnega in srednjega šolstva, se je ta termin uveljavil tudi v visokem šolstvu. Vendar je visoko šolstvo v ta termin vključilo še študente športnike, kulturnike, študente starše in socialno šibke študente. Ker imajo invalidi drugačne potrebe od ostalih kategorij, se skuša uveljaviti termin študent invalid. Večina predpisov na področju visokega šolstva še vedno uporablja termin študent s posebnimi potrebami.
Status študenta invalida zakonsko ni določen, vendar je opredeljen v statutih posameznih univerz.

Primeri kategorij študentov s posebnimi potrebami oz. študentov invalidov so:

 • študenti z okvarami vida,
 • študenti z okvarami sluha,
 • študenti z govorno-jezikovnimi težavami,
 • študenti z gibalnimi težavami,
 • študenti s kroničnimi in dolgotrajnimi boleznimi (diabetes, epilepsija, rakava obolenja itd.),
 • študenti s specifičnimi učnimi težavami,
 • študenti z motnjo avtističnega spektra,
 • študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, idr..

Za pomoč pri pripravi in oddaji vloge za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami nas lahko kontaktirate na info@dsis-drustvo.si.

Podrobnejše informacije o pridobitvi statusa študenta s posebnimi potrebami na univerzah, samostojnih visokošolskih zavodih in višjih šolah si lahko preberete na spodnjih povezavah.

Univerza v Ljubljani

Status študenta s posebnimi potrebami lahko študent pridobi na prvi, drugi ali tretji stopnji študijskega programa. Vloga za pridobitev statusa se odda na članici univerze (fakulteti) in sicer na predpisanem obrazcu, ki ga določa nov Pravilnik o študentih s posebnim statusom (sprejet 29.5.1018). Pravilnik z vsemi prilogami najdete na tej povezavi:

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2014101712292151/

 

Univerza v Mariboru

Izpolnjeno vlogo za pridobitev statusa študenta invalida oz. študenta s posebnimi potrebami skupaj s potrebnimi dokazili oddate na Referatu za študentske zadeve na fakulteti kjer ste vpisani.

Vlogo najdete na spletnih straneh fakultet ali kot del Pravilnika o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru, ki ga najdete na spletni strani univerze na:

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx

Vlogi priložite eno ali več spodaj navedenih listin:

 • Izvid ali strokovno mnenje zdravnika specialista, ki ni starejše od 3 mesecev (obvezno),
 • fotokopijo Odločbe o usmerjanju Zavoda RS za šolstvo,
 • fotokopijo zadnjega Strokovnega mnenja Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • fotokopijo odločbe Centra za socialno delo,
 • fotokopijo odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • Izvid in mnenje strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov (za starejše generacije),
 • fotokopijo zadnjega Individualiziranega programa,
 • druga strokovna mnenja in poročila.

O dodelitvi statusa in odobrenih prilagoditvah pri študiju boste pisno obveščeni.

 

Univerza na Primorskem

Študenti s posebnimi potrebami vložijo vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami v Referat za študentske zadeve. Vloga je del Pravilnika o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem. Vsebino pravilnika si lahko preberete na https://www.famnit.upr.si/sl/resources/files/studenti/studenti-s-posebnimi-potrebami/pravilnikppcistopis.pdf, vlogo pa najdete na https://www.famnit.upr.si/sl/resources/files/studenti/studenti-s-posebnimi-potrebami/obrvlogastatuspp.pdf

K vlogi za pridobitev statusa priložite vsaj eno od navedenih dokazil:

 • odločbo o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, strokovno mnenje Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami oziroma izvid in mnenje strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov, s katerimi izkazujejo usmeritev oziroma razvrstitev v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnikom o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/03 in spremembe) ali,
 • odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katero izkazujejo invalidnost v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 106/99 in spremembe) ali,
 • zdravniško potrdilo zdravnika specialista, s katerim izkazujejo upravičenost za dodelitev statusa študenta s posebnimi potrebami.

Dokazila iz prejšnjega odstavka predložite v zaprti kuverti s pripisom »Priloge k vlogi za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami«.

O dodelitvi statusa boste pisno obveščeni.

 

Univerza v Novi Gorici

Študenti individualno prošnjo za dodelitev statusa študenta s posebnimi potrebami oddate v tajništvu fakultete .

Prošnji priložite eno od navedenih listin:

 • Odločbo o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Strokovno mnenje Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • Odločbo Centra za socialno delo, izvid in mnenje strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov
 • odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • zdravniško potrdilo zdravnika specialista

O dodelitvi statusa boste pisno obveščeni.

 

Samostojni visokošolski zavodi

Glede pridobitve statusa študenta s posebnimi potrebami in možnih prilagoditev pri študiju se pozanimajte v Referatu za študentske zadeve, saj se postopki in prilagoditve med zavodi nekoliko razlikujejo.

 

Višje šole

Glede pridobitve statusa študenta s posebnimi potrebami in možnih prilagoditev pri študiju se pozanimajte v Referatu za študentske zadeve, saj se postopki in prilagoditve med posameznimi višjimi šolami nekoliko razlikujejo.